In Новини

Уважаеми колеги,

Във връзка с нуждата от запълване на квотата на студентите и докторантите в Общо събрание на Юридически факултет в съкратен срок, Студентски съвет обявява изори за сформиране на Факултетен студентски съвет на Юридически факултет със следните правила и срокове:

Чл. 1. Кандидатиране
(1)Кандидатури се приемат само от студентите и докторантите в Юридически факултет, които не са в трудовоправни взаимоотношения със Софийски университет;
(2)Кандидат за член на Общото събрание (ОС) на Юридически факултет (ЮФ) от квотата на студентите и докторантите и член на Факултетния студентски съвет (ФСС) при ЮФ може да е всеки студент или докторант с действащи права от ЮФ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“;
(3) За да участва в изборите, кандидатът трябва да се регистрира чрез попълване на предварително подготвен формуляр и прикачване на документи по образец, утвърдени от Избирателната комисия (ИК):
1.1. за СТУДЕНТИ – уверение за доказване на студентски права или копие от студентска книжка (първа страница + страницата с подпис и печат за заверен текущ семестър) или извлечение от профила на студента в СУСИ, от което е виден статусът на кандидата;
1.2. за ДОКТОРАНТИ – копие от заповед за зачисляване;
2. кратко мотивационно писмо;
3. портретна снимка – паспортен формат.
4. декларация-съгласие за набиране, обработване и съхраняване на личните данни на кандидата, попълнена и подписана собственоръчно, само и единствено във връзка с провеждането на изборите през март-април 2022 г.
(4) Документите се подават чрез попълване на предварително създаден формуляр на адрес: https://forms.gle/HipHJRVXszVaZ4xy7 в срок от 28.03.2022 г. до 23:59 часа на 04.04.2022 г.
(5) При неспазване на изискванията за съдържание, ИК следва да изпрати указание до електронната поща на кандидата в срок 24 часа от подаването.
(6) Указанията на ИК по предходната алинея следва да се отстранят в срок от 3 (три) дни, но не по-късно от 23:59 часа на 05.04.2022 г.

Чл. 2 ИК в срок до 18:00 ч. на 05.04.2022 г. да публикува кратко описание на всеки участник, съдържащо: трите имена, снимка и мотивационното писмо на кандидата.

Чл. 3. Изборна процедура
(1) Изборите ще се проведат електронно чрез платформата на Софийски университет Survey на адрес: https://survey.uni-sofia.bg/, до която студентите и докторантите ще имат достъп посредством потребителското си име и парола от системата СУСИ.
(2) Всеки студент или докторант има право на един глас за един кандидат.
(3) При проблем с достъпа до съответната анкета студентите и докторантите следва да подадат сигнал към ИК до електронна поща elections.lf@students.uni-sofia.bg
(4) Достъпът до личната поща на всеки студент се получава на следния адрес – https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/elektronna_poscha_za_vseki_student
(5) При проблем със СУСИ акаунта всеки следва да потърси съдействие на адрес – https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/susi_student

Чл. 4. Изборен период
(1)Изборният ден започва в 09:00 часа на 07.04.2022 г. и завършва в 21:00 часа на 07.04.2022 г.

Чл. 5. Установяване на изборни резултати
(1) ИК установява изборните резултати на база извлечение от електронната платформа за гласуване.

Чл. 6. Установяване на избрани членове на ОС на ЮФ от студентската и докторантската квота и ФСС при ЮФ
(1) За избрани при първото гласуване се смятат кандидатите, получили най-много гласове.
(2) Избраните кандидати се подреждат според броя на получените гласове по низходящ ред до попълване на местата в квотата.
(3) Ако няколко кандидати имат равен брой гласове и това е от значение дали кандидатите ще се считат за избрани, се провежда балотаж между тях. ИК определя ден, в който се провежда балотажът, и информира студентите за това.

Чл. 7. Обявяване на резултатите
(1)ИК обявява резултатите от провеждането на изборите с решение в срок до 23:59 на 07.04.2022 г. чрез интернет платформите Студентски съвет.

Чл. 8. Обжалване на изборните резултати
(1) Всеки студент и докторант, имащ право да гласува към момента на провеждане на изборите, има право да обжалва решението на ИК по чл. 7 чрез писмена жалба, подадена по електронен път до електронна поща elections.lf@students.uni-sofia.bg
(2) В своята жалба студентът следва да посочи нарушението, което смята, че е извършено.
(3) Жалбата се разглежда от ИК, а при несъгласие с решението на ИК, жалбоподателят следва да подаде нова жалба, която се разглежда от Надзорния съвет (НС) на СС.
(4) Решението на НС са окончателни и не подлежат на обжалване.
(5) Ако решението на съответната Комисия докаже или потвърди нарушение на настоящите правила, кандидатът отпада и на негово място влиза следващият по брой гласове.

Чл. 9. Срокове за обжалване
(1) Обжалване може да се извърши в двудневен срок пред ИК, считано от обявяване на изборните резултати. ИК следва да се произнесе в еднодневен срок с аргументирано становище.
(2) Решението на ИК може да се обжалва в двудневен срок пред НС. Условие за допустимост на жалбата е наличието на жалба с решение по нея по сроковете по предходната алинея.

Чл. 10. Отказ за регистриране на кандидат
(1) ИК може да откаже регистрацията на кандидат подал заявление за участие в изборите на следните основания:
1. Неспазване на изискванията на чл. 1 от настоящите правила;
2. Констатирана несъвместимост между изискванията на Закона за висшето образование, Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Свети Климент Охридски“;
3. Деклариране на неверни данни.
(2) Отказът по предходната алинея подлежи на обжалване пред НС в двудневен срок, но не по-късно от 23:59 часа на 05.04.2021 г.
(3) Жалбата се подава чрез ИК до НС по електронна поща elections.lf@students.uni-sofia.bg

Чл. 11. ИК следва да обяви квотното разпределение в срок не по-късно от 06.04.2022 г.

Чл. 12. Мандатът на новоизбраните членове ще е с продължителност 1 година и приключва с мандата на ОС на ЮФ

Свободните квоти, които трябва да бъдат запълнени, за студенти и докторанти в Общото събрание на Юридически факултет са 22.

При въпроси или проблеми можете да ни пишете на: elections.lf@students.uni-sofia.bg

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt