In Кариерно развитие

Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства на Фондация “Асоциация Анимус” обявява конкурс за позицията Психолог.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Притежава висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по специалността „Психолог”;
 • Притежава опит в работата с деца и семейства;
 • Познава системата за грижи за деца, нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане и социалните услуги;
 • Познава Конвенцията на ООН за правата на детето, Законът за закрила на детето, Правилника за приложение на Закона за закрила на детето, Закона за социалните услуги и правилника за неговото приложение, Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Наредбата за качеството на социалните услуги и Етичния кодекс на работещите с деца, утвърден от Националния съвет за закрила на детето през 2003г. и Етичния кодекс за служители
 • Притежава умения за работа с млади хора с проблеми;
 • Успешно се справя с конфликтни ситуации;
 • Умее да работи с хора с различна етническа принадлежност;
 • Способен е да работи в екип;
 • Притежава компютърни умения;
 • Минимум 5 /пет/ години стаж по специалността;
 • Владее чужд език;

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо.

Моля изпращайте горепосочените документи до 25.04.2023г. 

E-mail за кандидатстванеanimus@animusassociation.org

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt