In

Успехът включва всички взети и невзети задължителни и задължително-избираеми дисциплини, за предходната година по учебен план. Невзетите изпити от последната успешно завършена учебна година, към дата на кандидатстване, се смятат като оценка слаб 2. Успехът се смята като сумирате всички тези оценки и ги разделите на броя им. Не се сумират отделно по семестри и НЕ ПОЛЗВАЙТЕ СУСИ ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА УСПЕХ.

Случай, в които студента се ползва с предимство за класирането (при тези случай студентът се настанява без да участва в класацията по успех, но подаването на електронното заявление е задължително):
⇒ студент от многодетно семейство (3 или повече редовно учащи деца с общо домакинство), предоставят се служебни бележки от съответните учебни заведения (детски градини/ясли, училища, университети);

  • студент отглеждан в дом за деца лишени от родителски грижи;
  • студент с един (или двама) починал или неизвестен родител, предоставя се смъртен акт;
  • разведени или овдовели студенти с дете, грижещи се сами за него до навършване на пълнолетието му, предоставят се документи (акт за раждане) на детето, съдебно решение при развод, акт за смърт и брачно свителество при овдовели студенти;
  • родител инвалид със 90% и повече намалена работоспособност, предоставя се ТЕЛК решение;
  • студент инвалид, със 70% и повече намалена работоспособност, предоставя се ТЕЛК решение;
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt