Правила за участие

Организатор на конкурса

Организатор на конкурса „Студент на годината на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, наричан за по-кратко „Студент на годината“, е Студентският съвет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, София 1000, бул. „Цар Освободител“ 15 – Ректорат. Конкурсът се провежда под патронажа на проф. д-р Георги Вълчев – Ректор на Софийския университет.

Цели на конкурса

Конкурсът „Студент на годината“ има за цел да подпомогне развитието на обучаващите се в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ студенти и докторанти, както и да спомогне за повишаване на качеството на тяхното образование, чрез:

Участие на студентите и докторантите в извънаудиторни занимания, научноизследователски проекти, национални и международни конкурси, свързани с тяхното професионално направление.

Популяризиране на постиженията на студентите и докторантите сред академичната общност на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, както и пред обществото и работодателите.

Популяризиране на студентското самоуправление.

Условия за кандидатстване

Кандидатите следва да са студенти или докторанти, редовно или задочно обучение, в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с непрекъснати студентски (докторантски) права към датата на подаване на документите.

Процедура по кандидатстване

Кандидатите подават документи за участие в конкурса от 10.04.2024 г. до 10.05.2024 г. включително;

Кандидатите попълват електронно заявление за участие в конкурса през сайта на Студентския съвет;

Кандидатите изпращат:

– кратко резюме, което да ги представи пред журито;

автобиография по формат europass CV или друг формат със снимка;

– други приложения, които могат да убедят журито, че кандидатът е най-достойният (сертификати, дипломи, грамоти, препоръки, публикации, удостоверения, награди, национални или международни стипендии и пр.).

Документите, които кандидатите прилагат по предходната точка, е задължително да бъдат издадени в периода от 07.05.2023 г. до 10.05.2024 г. (документи, издадени извън този период, няма да бъдат вземани под внимание от конкурсното жури);

Студентските и докторантските права ще бъдат проверени по служебен път.

В първия етап на пресяване на кандидатите, получените документи се проверяват от комисия, съставена от членове на Студентския съвет, с цел проверка относно спазването на настоящите правила и условия за участие в конкурса. В този етап не се извършват оценки по съдържанието на представените документи.

Категории на конкурса

Наградите в конкурса, които се присъждат на студентите, се разделят по категории, които съответстват на професионалните направления, в които Софийският университет “Св. Климент Охридски” провежда обучение. За всяка категория се присъжда една награда с двама подгласници, като категорията, в която кандидатстват студентите не е нужно да съвпада с тази, в която се обучават.

Категория „Правни науки“

Категория „Хуманитарни науки“

Категория „Социални науки“

Категория „Педагогически науки“

Категория „Стопански науки“

Категория „Природни науки“

Категория „Математика и информатика“

Категория „Здравеопазване“

За докторанти е обособена отделна категория, в която се присъжда една награда с двамата подгласници без оглед на професионалното направление, в което се обучават кандидатите:

 

Категория „Докторант на годината“

 

Студентският съвет обявява и три допълнителни категории: “Доброволческа дейност”, „Изкуства“ и “Спорт”. За тези награди могат да участват всички студенти и докторанти на Софийския университет “Св. Климент Охридски”:

Категория „Спорт“

Категория „Изкуства“

Категория „Доброволческа дейност“

Конкурсно жури

Журито на конкурса се състои от специалисти и работодатели в съответните професионални направления. То се председателства от Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – проф. д-р Георги Вълчев. Журито разглежда допуснатите до втори кръг кандидатури на общо заседание и избира по един* кандидат – победител за всяка една от категориите.

Членовете на журито ще бъдат официално представени след приключване на срока за кандидатстване.

Заключителни разпоредби

Чрез подаването на документи за участие всички кандидати се съгласяват с настоящите правила и условия за участие в конкурса „Студент на годината“. Кандидатите се съгласяват данните, които предоставят, да бъдат използвани за целите на конкурса. Личните данни ще бъдат обработвани по смисъла на ЗЗЛД при пълна конфиденциалност.

По преценка на журито, категорията, в която кандидатът е кандидатствал, може да бъде променена.

*по преценка на конкурсното жури във всяка една от категориите на конкурса може да бъде присъдена повече от една награда

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt