In Новини

На 12.04.2014 г. и 13.04.2014 г.  в София Студентски съвети от цялата се страна се обединиха около някои от проблемите, пред които е изправена студентската общност към момента, за да потърсят решения в конкретни стъпки.

Нуждата от истинско студентско самоуправление и представителство, което действа за подобрение на студентската среда, събра на кръгла маса членове на Студентски съвети от СУ, ПУ, УНСС, МУ София, МУ Пловдив, АУ Пловдив, ТУ София и други. Срещата се състоя във Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийски университет „Свети Климент Охридски” в рамките на два дни, в които фокусът беше върху три основни теми: 1. Средства за стипендии според ПМС 90 2. Финансиране на висшето образование 3. Проблемите пред студентското представителство – Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и Закона за висшето образование (ЗВО).

След дълги и плодотворни дискусии представителите на Студентските съвети постигнаха съгласие за:

По  първа точка – Средства за стипендии според ПМС 90:

  1. Искане да отпадне критерият „месечен доход на член от семейството на студента” при кандидатстване за стипендия по успех.

  2. Освен отчитане на броя студенти при определяне на субсидията за държавни стипендии, да се вземе предвид и на броят на  докторантите в съответното ВУ.

  3. Така определеният размер на субсидията да се разходва единствено за стипендии по успех. Социалните стипендии (които се полагат на студенти – майки с деца, на студенти с увреждания, на студенти без родители или с един родител) да се изплащат чрез определена за това отделна партида.

По точка две, засягаща Финансирането на висшето образование, студентските представители набелязаха следното:

  1. Известни са множество световни практики и начини за финансиране на висшето образование, но за да се стигне до адекватна преценка и обосновка за финансирането на ВО в България, трябва на първо място национална стратегия за развитието на българската икономика. Едва когато се изходи от националните ни приоритети в тази област, а също и когато се съобразим с обективните икономически факти, ще бъде възможно да се формира адекватна стратегия за развитие на висшето образование: какво е образованието, към което се стремим и по какъв начин ще го изградим. Как да се определя количеството на приема на студенти по държавна поръчка в различните специалности, какъв да бъде базовият норматив за издръжка на обучението, а също и напълно неактуалните диференцирани коефициенти по професионални направления, на какъв модел за финансиране на държавното висше образование ще заложим и т.н. – все половинчато поставени въпроси, които чакат своя отговор.

  2. Въпреки че ясно виждат проблемите, членовете на Студентските съвети не претендират за експертни знания и умения в областта и ще настояват при наличие на вече изградена стратегия, да бъде създадена комисия към МОН, която да концентрира работата си именно върху определяне на нужните промени във финансирането на висшето образование.

  3. Студентските представители сформираха работна група в състав членове на СС-и от СУ, МУ София, МУ Пловдив, ПУ, УНСС, ВТУ, ЮЗУ, УАСГ и УХТ. Тяхната работа ще бъде съсредоточена именно върху анализирането на проблемите във финансирането на висшето образование у нас.

При обсъждането на точка 3. бяха разгледани отново проблемите около Националното представителство на студентските съвети и Закона за висшето образование. Бяха повторени всички проблемни области от дейността на НПСС, чрез които през последните два месеца студентските съвети отричат легитимността на настоящото ръководство на Националното представителство на студентските съвети, което беше „избрано“ през месец февруари. Самото събрание и изборите през месец февруари бяха компрометирани с това, че не беше позволено на всички присъстващи делегати да гласуват поради пречки в правилника на НПСС – пречки, които противоречат на Закона за висшето образование и на академичната автономия. Засегнат беше проблемът с мълчанието на единствената институция, под чиято „шапка“ се намират студентите и докторантите, а именно Министерството на образованието и науката в лицето на министъра, проф. д-р Анелия Клисарова, по въпроса с лигитимността на избора на ръководство на НПСС.

Втори фокус на дискусията по тази точка беше ЗВО и произтичащите от него неясноти и проблеми.

Планираните действия за момента са:

  1. Организиране на среща със студенти за създаване на инициативен комитет, който да подготви и внесе подписка, подкрепяща внесения ЗАКОНОПРОЕКТ за изменение и допълненение на ЗВО (№454-01-16) в частта, засягаща НПСС. Детайлите около срещата ще бъдат известени впоследствие.

  2. Присъстващите Студентски съвети взеха единодушно решение за сформирането на работна група, която ще действа за промени (и подобрения) в правилника на НПСС и в ЗВО.  В тази работната комисия се включиха членове на СС-и от МУ София, МУ Пловдив, СУ, УНСС, ВТУ, АУ Пловдив.

Определени бяха дата и място за следващата среща на Студентските съвети,  които се противопоставят на НПСС. Студентските представителите, присъствали на срещата, са твърдо решени да действат и обявяват, че няма да спрат докато не намерят решение на набелязаните проблеми, които касаят цялата студентска общност.  Те обявиха, че предвиждат и много други действия по отношение на НПСС, защото проблемите в тази организация са много и са назряли от години. Тези процеси е недопустимо да се случват по този начин и са категорични, че ще се борят до последно с неправдата, която в момента е прогнила отвътре националната организация. Организация, която би трябвало да има за цел само и единствено да служи на интересите на студентите и докторантите в Р България.

Сред присъствалите СС-и са: МУ София, МУ Пловдив, СУ, ТУ София, УАСГ, УНСС, НМА, ВТУ, МГУ, ЛТУ, ХТМУ, ЮЗУ, УХТ, ПУ, Аграрен университет Пловдив и други.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt