In Стипендии

Стипендията се предоставя от Фондация „Помощ на благотворителността в България“. Програмата „Готови за успех“ подкрепя образованието на младежи без родители, отгледани от роднини или в социални институции. Програмата подкрепя младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключително добри постижения и отличен успех. Средствата по програмата идват изцяло от частни дарители в България.

Стипендията е годишна и е в размер на 2 000 лв., т.е. по 200 лв./месечно за 10 месеца т.е. от 1 октомври до 31 юли. Преводите са на всеки 2 месеца, като плащането става само по баков път.

Условия за кандидатстване:

⇒ да сте сирак или полусирак;

⇒ да нямате навършени 26 години, към датата на кандидатстване;

⇒ да сте редовен студент (бакалавър или магистър) по държавна поръчка – удостоверява се чрез уверение от вашия отдел „Студенти“;

⇒ да имате успех не по-нисък от 5.00;

⇒ за първокурсниците през 2014/2015 той се образува като средноаритметичното на успеха от дипломата за средно образование и оценката от изпита, по който сте класиран в специалността си;

⇒ за останалите студенти – успеха за предходната учебна година от всички задължителни, задължително-избираеми и избираемите дисциплини;

Документи за кандидатстване:

Формуляр за кандидатстване (документа е директно за сваляне).

⇒ за първокурсни;

⇒ за студенти в горен курс;

⇒ [За студенти в I курс през 2014/2015] Копие от дипломата за завършено средно образование и уверение за оценката от приемния изпит, по който сте класиран;

⇒ [За студенти в горен курс през 2014/2015] Уверение с успеха ви за предходната година;

⇒ Служебна бележка за доходите на родителя/настойника за последните 6 месеца, към деня на кандидатстване;

⇒ Ръчно написана, дали лицето, кандидатстващо или член на неговото семейство има регистрирани фирми (НЕ е нужна НОТАРИАЛНА заверка);

⇒ Декларация, за съгласието ви за предоставянето на личните ви данни на ФПББ;

⇒ CV;

Подаване на документите:

⇒ получател: ФПББ – „Готови за успех“ адрес: п.к.1000 гр. София, бул. „Витоша“ № 65, ет. 2;

⇒ mail: bcaf@bcaf.org;

⇒ Краен срок: понеделник 6 октомври 2014 г.;

Класирането:

⇒ Комисия от ФПББ и нейните дарители проверява достоверността на документите и след това класира кандидатите по успех, при равен успех се взимат в предвид социалния статус. След всека редовната изпитната сесия, стипендиантите предоставят удостоверение, че техния успех не е по-нисък от 5.00;

⇒ Класирането ще бъде обявено до 30 октомври 2014 г.;

⇒ За повече информация тук и на следните телефони: 02 981 19 01, 988 00 80, 987 15 74;

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt