In Новини

Министерство на образованието, младежта и науката предоставя предварителна информация
за европейските стипендии и награди

Уважаеми студенти,

Приключи етапа на подготовка на втора фаза на проект „Студентски стипендии и награди”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Втората фаза на проекта отново обхваща 4 семестъра – от зимен семестър на академичната 2010/2011 г. до летен семестър на академичната 2011/2012 година.

Някои от по-важните нови моменти във втората фаза на проекта са следните:

Стипендии могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за стипендия и чийто среден успех от предходните два семестъра (за първокурсниците – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00;
Награди могат да получават само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за награда и чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00;

Ще може да се кандидатства в повече професионални направления за награди, т.е. студентите от повече специалности ще могат да се възползват от тази възможност, а не както беше до сега.
Награди се присъждат на студенти във висшите училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование, които се обучават в редовна форма на обучение по специалности от следните области на висше образование:
В съответствие с Национална програма за реформи 2008-2010 г. и Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2009-2019 г.:
– природни и технически науки;
– биотехнологии, храни и здраве;
– информационни и комуникационни технологии;
– възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии;
– материалознание и нанотехнологии;
– екология, климатични промени, биоразнообразие и биологични ресурси.
– културно-историческо наследство, национална идентичност и социална среда
В съответствие с приоритетите на Министерство на образованието, младежта и науката, залегнали в Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.) и Националната стратегия за младежта (2010 – 2020 г.):
– педагогически науки;
– хуманитарни науки;
– социални и стопански науки;
– изкуства.
Стипендии ще могат да получат до 8 % от студентите в редовна форма на обучение.
Размерът на месечната стипендия се увеличава от 90 на 120 лв.

Награди ще могат да получат до 10 % от студентите, обучаващи се в редовна форма.
Размерът на наградата е 200 лв.
Класирането на кандидатствалите студенти за стипендии и награди се извършва по низходящ ред на успеха от екипа по проекта в МОМН с помощта на приложната компютърна програма, след потвърждаване от страна на висшите училища на данните на кандидатите.
Средствата за стипендиите и наградите се превеждат от МОМН на висшите училища, които от своя страна ги превеждат по картовите сметки на студентите в определена/и от висшето училище банка/и.

Пълна и подробна информация, както и инструкции, формуляри и др. ще бъдат публикувани на интернет страницата на проекта – ТУК, както и ще бъдат разпространени до висшите училища веднага след старта на проекта.

Към настоящия момент проектът е в етап на оценяване. През този етап изготвеният от екипа проект бива анализиран и оценяван до колко е в съответствие с изискванията на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и отговаря ли на целите й. Екип от независими оценители извършва тази оценка и след положителна такава, проектът започва да бъде изпълняван в неговата същност. Това е етапът на същинска реализация на дейностите по проекта, когато студентите могат да кандидатстват за стипендии и награди.

Както и досега сме посочвали, втората фаза на проекта трябва да бъде естествено продължение на първата, поради което в проектната документация е заложено студентите да получават стипендии и награди още от зимния семестър на академичната 2010/2011 г. Съзнаваме, че този семестър в повечето висши училища вече е почти приключил, но през настоящия летен семестър ще бъдат проведени две кампании, едната от които ще бъде за предходния семестър. Всичко това ще бъде надлежно обявено когато бъде даден старт на кампанията.

Поради огромния брой запитвания и интерес на студентите, планирано е да бъде създадена страница на проекта в социалната мрежа Facebook. Тъй като в повечето случаи въпросите са идентични, такъв вид комуникация би ускорила отговорите и би намалила натоварването върху екипа, което води до невъзможност да бъде даден отговор на всички запитали. Тази страница ще ни позволи да водим и по-неформална комуникация, студентите да имат по-непринуден и откровен диалог с екипа, тъй като формалностите най-често не решават проблемите, а ги отлагат във времето. Към момента страницата в социалната мрежа е в процес на изграждане и щом заработи официално (вероятно още преди старта на проекта) ще публикуваме информация за нея и тук.

Към момента това е информацията, с която можем да се ангажираме предвид предстоящата оценка на проекта. Веднага щом получим оценка и бъде даден старт на проекта, студентите и висшите училища ще бъдат своевременно уведомени.

Благодарим за проявеното разбиране,
Екипа на проект „Студентски стипендии и награди”

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt