In Новини
Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“,
на основание чл.9, ал.1 от ПМС № 90 от 2000г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС за ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА АЛМА МАТЕР
ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011
по повод патронния празник на  Университета – 25 ноември

Награди се отпускат на учащите се за постигнати успехи в учебната, научноизследователската, спортната и други дейности (образователна, културна, изкуство и т.н.), които съдействат за повишаване на авторитета и престижа на Университета (наградите за спортна дейност не могат да са повече от 10 %).

Награди се отпускат само на учащи се от редовна форма на обучение, записани за съответния семестър, но не по-късно от края на месеца, предхождащ месеца, в който се провежда държавния изпит или защитата на дипломната работа.

Студентът / докторантът трябва да е постигнал признат успех в учебната, научноизследователската, спортната и други дейности, които съдействат за повишаване на авторитета и престижа на Университета. Успехът се удостоверява с документ (грамота, диплома, публикация или покана за публикация, референция, свидетелство, сертификат, диплома или друг документ, удостоверяващ постигнатия резултат).

Предложения за награди могат да се правят от:

1. Академическия съвет;

2. Ректорския съвет;

3. Факултетите / департаментите;

4. Студентския съвет;

5. Преподавател или екип от преподаватели;

6. С лична молба от студента / докторанта;

Предложенията за награди за учебната 2010/2011 г. се подават в Деловодството на Университета в срок от 24.10.2011 г. до 04.11.2011 г. депозира се молба до Ректора в свободен текст, придружена с копия на документите, удостоверяващи постигнатия резултат.

Ректорът определя със заповед списъка на наградените и размера на наградите, като същите се връчват тържествено на церемонията за патронния празник на Университета на 25 ноември 2011 г. в Аулата.

Списък с номинираните студенти за годишна награда Алма Матер на СУ „Св. Климент Охридски“ – ТУК

Награди могат да получат само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план до момента на кандидатстване за награда и чийто среден успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4,00.

Награди не се отпускат на учащи се от редовна форма на обучение, на които са наложени административни наказания от Университета, в семестъра, за който е направено предложението за отпускане на награда.
Събитието във Фейсбук – ТУК.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt