Комисия по настаняване в общежитията

Въпроси и отговори

Последни новини и обявления от Комисия по настаняване.

Научете какви са процедурите, които трябва да спазите.

Въпроси и отговори за използването на общежитията.

Бърз и лесен начин да се свържете с нас по всяко време.

Какви са сроковете за подаване на документи за участие в класацията за общежития за новоприетите в първи курс студенти?

Сроковете за учебната 2018/2019 година са от ***** до *****. Внимание: тези срокове важат само за новоприетите студенти, сроковете за студентите в горен курс са различни!

Класация по успех или класация по социални критерии?

За учебната 2018/2019 година ще бъде проведена класация на база успех, новоприетите студенти кандидатстват с приемния си бал в Университета. Класация по социални критерии няма. Неприетите студенти на класацията по успех имат възможност да участват в списък за текущо освобождаващи се места, през октомври месец.

Къде се подават документите за участие в класацията за общежития?

Документите се подават посредством електронна система, влизането в нея се осъществява през сайта на Поделение „Социално-битово обслужване“ или чрез настоящия сайт. За да подадете документи в електронната система са Ви необходими данните за достъп до Системата за управление на студентската информация (СУСИ), тези данни се получават от тук. Ако имате затруднения при подаването на заявление онлайн (пр. не можете да си подадете заявлението там), можете да подадете заявление на хартиен носител в офиса на Комисия по настаняване (вижте секция „контакти“ за местоположение). За Ваше и наше удобство, при проблем с подаването на заявлението Ви препоръчваме първо да се свържете с Комисия по настаняване (виж „контакти“), вероятно проблемът Ви може да бъде разрешен и по телефона.

Какви документи са ми нужни, за да участвам в класацията?

При подаване на заявление, независимо дали по електронен път или на хартиен носител е задължително да предоставите: акт за раждане, снимка задължително във формат подходящ за документи, както и бележка от психодиспансера по местожителство, че не се водите на отчет или бележка от психиатричен кабинет за извършен преглед или бележка от психиатър за извършен преглед (при последните две няма значение от кой град са издадени). Тези бележки трябва да са издадени не по-рано от 6 месеца от датата на кандидатстване. Всички документи, които засягат Вашето положение се добавят сканирани в електронната система. Ако сте студент ползващ предимство при класиране, се предоставя и съответен документ, който доказва предимството.

Какъв ми е успеха за класацията?

Успехът ви е приемния бал от университета, тоест балът, с който сте приети в специалността, която ще изучавате, разделен на балообразуващите оценки. Този успех се вписва в заявленията по служебен ред, не го вписвате Вие.

Случай, в които студента се ползва с предимство за класирането (при тези случай студентът се настанява без да участва в класацията по успех, но подаването на електронното заявление е задължително):

 • студент от многодетно семейство (3 или повече редовно учащи деца с общо домакинство), предоставят се служебни бележки от съответните учебни заведения (детски градини/ясли, училища, университети);
 • студент отглеждан в дом за деца лишени от родителски грижи;
 • студент с един (или двама) починал или неизвестен родител, предоставя се смъртен акт;
 • разведени или овдувели студенти с дете, грижещи се сами за него до навършване на пълнолетието му, предоставят се документи (акт за раждане) на детето, съдебно решение при развод, акт за смърт и брачно свителество при овдувели студенти;
 • родител инвалид с 90% и повече намалена работоспособност, предоставя се ТЕЛК решение;
 • студент инвалид, с 70% и повече намалена работоспособност, предоставя се ТЕЛК решение.
Възможно ли е да живея сам в стая?

В персоналните стаи се настаняват докторанти в последна година на обучение или студенти с 70% и повече нетрудоспособност.

Мога ли да избера в кой блок да бъда настанен?

Не, за съжаление, нямате право да изберете това. Настаняването се извършва на случаен принцип.

Могат ли моите брат и/или сестра да живеят с мен в общежитие на Софийски университет?

Да, възможно е. По правило братята и сестрите се настаняват при този, който е в по-малък курс на обучение. Ако всички са в един и същи курс, се следва азбучния ред. Всички университети са длъжни да настаняват заедно братята и сестрите (при изпълнение на гореспоменатото правило) при изявено желание от тяхна страна.

Аз имам уводен курс, мога ли да живея на общежитие, след като той започва преди началото на учебната година?

Да, ако имате уводен курс по учебен план, който се провежда през първата половина на месец септември, Вие имате право на общежитие. Трябва да дойдете на място в Комисия по настаняване, като донесете със себе си: заверена за 2018/2019 уч. год. лична студентска карта/студентска книжка и лична карта. Ще бъдете настанени в общежитие до излизане на класацията, ако сте класирани на класацията, имате право да останете в стаята, която сте заели за уводния курс.

Подадох заявление за участие в класацията, но то все още не е потвърдено?

Когато подадете заявление, член на Комисията по настаняване го проверява, ако всичко с него е наред, то бива одобрено. Поради това, че по време на кампанията, Комисията по настаняване приема над 6300 заявления, технически е необходимо време всички те да бъдат обработени. Заявленията се обработват и след последния срок за подаването им, за това не трябва да се тревожите ако срокът изтече, а Вашето заявление не е обработено. Ако има проблем със заявлението Ви, член на Комисия по настаняване ще се свърже с Вас чрез телефона, който сте посочили в заявлението си.

Кога се обявява класацията?

Класацията се обявява на ******. Списъци с имената на класираните се обявяват и на място в седалището на ПСБО, както и в интернет сайтовете на ПСБО и Комисия по настаняване.

Класиран съм на общежитие, но нямам възможност физически да се настанява в оказания срок?

Не се тревожете, помислили сме и за това. Имате възможност да ползвате т.н. отложено настаняване до два месеца след излизане на класацията. Право на отложено настаняване можете да получите при следните случай: отсъствие от страната по причини свързани с обучението Ви, продължително заболяване. Трябва да подадете заявление в свободен текст до Комисия по настаняване чрез имейл (виж „контакти“), към което да бъде приложен един от следните документи: договор за обучение; задгранична виза; заверен билет ако пребиваването е в страна от ЕС; епикриза; медицинско удостоверение.

Друг вариатн би могъл да бъде да ви настани ваш близък с нотариално заверено пълномощно.

Как мога да разбера в кой блок и стая съм настанен?

Това можете да разберете посредством електронната система за подаване на заявленията. След като заявлението Ви е одобрено и при обявяване на класацията, чрез влизане в профила си (точно там, където първоначално сте си подали заявлението) ще можете да видите къде точно сте настанен.

Настанителните заповеди, чрез които всеки студент получава право да използва общежитие се издават от Комисията по настаняване в общежитията.

Заповедите трябва да съдържат подпис и печат от Комисия по настаняване и подпис и печат от Поделение „Социално-битово обслужване“. При начало на настаняването, всички Заповеди на студентите са разпратени по блоковете, студентите нямат ангажимент по тяхното получаване, те Ви чакат в блоковете, където сте настанени. Управителите-домакини на блоковете нямат право да издават или коригират Заповеди.

Възможно ли е да получа стая в общежитие, но то да не е на Софийски университет?

Да, възможно е. Всяка година, поради недостига на места, чрез преговори Комисията по настаняване и Поделение „СБО“ осигуряват допълнителни места в общежития на други университети, както и в общежития на ССО – ЕАД. Настаняването там се извършва чрез разменно писмо. Студентите с разменни писма се обявяват в отделен списък. Разменното писмо се издава за срок от една година, ако получите разменно писмо в рамките на тази година нямате право да живеете на общежитие на Софийски университет.

Възможно ли е да получа разменно писмо по мое желание?

Да, възможно е. За да получите разменно писмо по Ваше желание трябва да сте подали документи за участие в редовната класация и да сте класиран на нея. Крайният срок за издаване на разменно писмо е *****.

Какво обзавеждане има в стаите?

Независимо от блока, в стаите обзавеждането се свежда до следното: бюро и стол, за всеки живущ, легло за всеки живущ, гардероб (отделен или крило) за всеки живущ; в някои блокове има допълнителни етажерки, хладилник и/или телевизор. Някои блокове разполагат и с общи оборудвани кухни по етажите, перални помещения и читални.

Разрешено ли е правенето на ремонти в стаите?

Различните блокове са в различно състояние, някои блокове са с основен или частичен ремонт, други са с приемливи условия за живеене. Все пак, ако не сте настанени в някои от блоковете с основен ремонт или в тези с частичен ремонт (озн. че само някои стаи в блока са ремонтирани) е възможно да направите ремонт в стаята, за това е необходимо да се консултирате с Управителя-домакин на общежитието.

Какви са сроковете за подаване на документи за участие в класацията за общежития за студентите в горен курс на обучение?

Сроковете за студенти от горен курс са от ***** до *****. Внимание: тези срокове важат само за студентите в горен курс на обучение, сроковете за новоприетите в първи курс студенти са различни!

Как се смята успеха?

Успехът включва всички взети и невзети задължителни и задължително-избираеми дисциплини, за предходната година по учебен план. Невзетите изпити от последната успешно завършена учебна година, към дата на кандидатстване, се смятат като оценка слаб 2. Успехът се смята като сумирате всички тези оценки и ги разделите на броя им. Не се сумират отделно по семестри и НЕ ПОЛЗВАЙТЕ СУСИ ЗА ПРЕСМЯТАНЕ НА УСПЕХ.

Случай, в които студента се ползва с предимство за класирането (при тези случай студентът се настанява без да участва в класацията по успех, но подаването на електронното заявление е задължително):
⇒ студент от многодетно семейство (3 или повече редовно учащи деца с общо домакинство), предоставят се служебни бележки от съответните учебни заведения (детски градини/ясли, училища, университети);

 • студент отглеждан в дом за деца лишени от родителски грижи;
 • студент с един (или двама) починал или неизвестен родител, предоставя се смъртен акт;
 • разведени или овдовели студенти с дете, грижещи се сами за него до навършване на пълнолетието му, предоставят се документи (акт за раждане) на детето, съдебно решение при развод, акт за смърт и брачно свителество при овдовели студенти;
 • родител инвалид със 90% и повече намалена работоспособност, предоставя се ТЕЛК решение;
 • студент инвалид, със 70% и повече намалена работоспособност, предоставя се ТЕЛК решение;
Как мога да бъда настанен в стаята, в която съм живял до момента?

В електронното заявление-декларация имате възможност да отбележите, че искате да живеете в стаята, в която сте живели до момента. Ако това желание е изразено от Ваша страна, Комисия по настаняване го спазва.

До момента живях в една стая, но след класацията искам да живея в друга стая и друг блок (при възможност).

За целта е нужно, когато подавате електронното си заявление-декларация, да не отбелязвате, че искате да бъдете настанени в стаята, която сте обитавали до момента. Така при възможност Комисия по настаняване ще Ви настани в друг блок и стая.

Аз съм студент бакалавър/магистър в платена форма на обучение.

Студенти редовно обучение – платена форма се настаняват при трайно наличие на свободни места.

Аз съм завършващ бакалавър, който ще кандидатства в магистратура в Софийски университет.

При това положение, Вие вероятно сте подали заявление за летен престой и сте настанени до 10 септември. Трябва да подадете заявление-декларация за участие в класацията за общежития. Подавате заявлението си чрез профила си като бакалавър в СУСИ с данните си от бакалавърската степен, като отбелязвате, че сте магистър първи курс, съответно държавна поръчка или платено обучение (в зависимост от това в каква магистратура ще сте). В полето за успех, вписвате успехът си от четвърти курс, без да включвате при пресмятането оценките от държавните изпити/дипломна работа, без оценките от факултативни дисциплини, пресмята се само на база оценки от задължителни и задължително-избираеми дисциплини по учебен план.

Аз съм студент в специалност „право“ и ще бъда 6 курс, мога ли да остана на общежитие и до кога?

Да, можете да останете на общежитие, според Правилник за ползване на студентски общежития до първа дата за държавна изпитна сесия, съответно до декември месец. Ако на по-късен етап бъде обявено трайно наличие на свободни места, Вие ще имате право да останете на общежитие до 20 юли.

Как да си заплатя задълженията преди настаняване ?

Може да заплатите вашите задължения към Поделение „Социално-битово обслужване“ на каса в ж.к. Студентски град блок 42Б с работно време:

Понеделник – петък: 08:30 – 16:30

или онлайн през системата на ПСБО – psbo.uni-sofia.bg/payments

*Инструкции за плащане, може да намерите тук.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Не се чете? Сменете текста. captcha txt