In Новини

Какво представлява проектната дейност на Студентски съвет можете да прочетете тук. Напомняме само, че тя ви дава възможност да реализирате своя идея или инициатива и ние с радост ще ви помогнем. Ето няколко важни неща, които е добре да знаете и може да ви бъдат от полза, когато подавате проект (те са залегнали в новия проектоправилник на Студентски съвет) :

1. ПРОЕКТЕН ФОРМУЛЯР е документът, чрез който студентите предоставят информация за себе си и за проектното си предложение, за което търсят финансиране от страна съвета. Можете да го свалите от секцията Полезни ресурси:

1.1.Наименование на проекта

1.2.Ръководител на проекта (вписват се три имена, ФН, ОКС, курс, специалност; контакти за връзка, ел. поща). Ръководителят има отговорността да представи и защити проекта и да комуникира със съвета по време на реализирането и отчитането му.

1.3.Цел на проекта (описва се какво трябва да се постигне чрез проекта)

1. 4.Обосновка на проекта (обяснява се с какви мотиви е създаден проекта, какви са причините за избора на въпросната цел)

1.5.Търсени ефекти и следствия (обяснява се какви са положителните ефекти, до които ще доведе реализирането на целта на проекта)

1.6.Целева група на проекта (посочва се за кого ще са тези положителни ефекти)

1.7.Задачи по проекта (а/ изброяват се отделните задачи/дейности, чието изпълнение ще доведе до реализиране на целта; б/ описва се в какво се състои съответната задача/дейност; в/ по какъв начин тя води към реализиране на целта на проекта)

1.8.Екип на проекта (имена, ФН, ОКС, курс, специалност; контакти за връзка; роля на учащия в проекта)

1.9.Времеви рамки (в табличен вид се описват сроковете, в които трябва да се извърши съответната дейност по 1.5.)

1.10.Необходими ресурси и услуги и бюджет (в табличен вид се описва последователно какви ресурси са нужни за реализиране на всяка от посочените в 1.7 задачи и какви пазарни оферти са открити към момента на подаване на проекта)

1.11.Партньори и съфинансиране (посочват се какви опити са направени, за да се открият спонсори или съучастници в проекта; вкл. дали има лично съфинансиране)

1.12.Начин на популяризиране (описва се начинът, по който дейностите и резултатите от проекта ще бъдат разпространявани сред целевата група и други възможни заинтересовани)

2. Допълнителни ПРОЦЕДУРНИ УСЛОВИЯ, които студентите следва да спазят при подаване на проектен формуляр към СС, са:

2.1. Срок за подаване. Минимум 5 работни дни преди заседание на СИС на пощата на съвета. Проектите, които са подадени в периода от три (работни) дни преди датата на заседанието на СИС, се пренасочат за разглеждане за следващото заседание на СИС за разглеждане на проекти.Следете календара на сайта ни, там се обновява информацията кога Студентският изпълнителен съвет има заседание.

2.2. Изпълнимост. Сроковете на реализация на проекта, трябва да са съобразени с ориентировъчните срокове, които съветът е изготвил. За всяко от поисканите в проекта неща има техническо време, докато бъде осигурено. Проекти, чието изпълнение е в прекалено кратък срок, а за целите му са нужни ресурси, които се набавят по-бавно, няма да бъде одобрен поради кратките срокове за реакция на съвета. Изключение се прави, когато се искат само рекламни материали или запазване на зала.

2.3. Конкретност. При попълване на формуляра (особено по 1.9 и 1.10) студентите трябва да посочват максимално конкретна информация и параметри на исканите от тях неща.

2.4. Оферти. За всяко от поисканите от студентите неща по 1.10, за които СУ няма сключен договор за доставка по ЗОП и които не изискват сключването на такъв, студентите трябва да осигурят минимум 3 (три) на брой оптимални пазарни оферти, измежду които да бъде направена поръчка; офертите се изпращат приложено към проектния формуляр.

2.5. Друга необходима информация:

ако в проекта се искат материали, които ще се осигурят чрез фирмите, с които СУ има сключен договор по ЗОП, трябва да се изпратят приложено заедно с проекта информация за въпросните материали.

ако проектът касае командироване в страната или в чужбина за участие в семинар, конференция или друго подобно събитие, студентите трябва да представят покана и/или регистрационна форма за участие; също така те трябва да проверят дали организаторите на събитието могат да им издадат финансово-оправдателен документ за отчитане на разхода по участието.

3. КРИТЕРИИТЕ за одобряване на студентски проект, удовлетворил описаните по точка 1 и точка 2 условия и съдържащ необходимата информация, целят повишаване на обективността при взимане на решения от страна на съвета.

3.1. Образователна значимост. В контекста на това, че се намираме в образователно-научна институция, Студентски съвет смята за изключително важно да оказва съдействие на студентски инициативи, които са свързани с участие или организиране на образователни мероприятия, провеждане на теренни дисциплинарни изследвания и др.

3.2. Общностен ефект. Насърчават се проекти, чиито полезни ефекти ще обхванат по-голяма част от студентската общност.

3.3. Приобщаващ ефект. Подкрепят се такива студентски инициативи, които дават възможност за включване на други хора извън първоначално предвидените в целевата група.

3.4. Формиране на връзки с други организации. Положително се гледа на проекти, които в хода на своята реализация, изграждат връзки и партньорства с други организации.

3.5. Социална добавена стойност. Предимство на проекта е, ако той стимулира положителни и иновативни практики вътре или извън студентската общност.

3.6. Устойчивост. Подкрепа получават проектни инициативи, които крият потенциал да създадат традиция в провеждането си.

3.7. Измеримост. Чрез този критерий опитваме да стимулираме такива проекти, при които студентите успяват да следят и измерват постигнатия ефект.

3.8. Опит и успеваемост. Студенти, които са реализирали успешно предходни проекти, се ползват с доверието на съвета.

3.9. Използване на вътрешните ресурси на Университета. Критерият цели да засили подкрепата към проекти, за които студентите са потърсили връзки, ресурси, услуги на свои колеги и/или служители от Университета, разполагащи с нужните за реализацията на проекта умения.

При проблеми и въпроси не се колебайте, а ни потърсете! Можете да ни пишете на students@admin.uni-sofia.bg, да позвъните в офиса ни (+359 2 93 08 339) или направо да дойдете (Ректорат, Южно крило, ет.1, стая 24а). Очакваме вашите проекти с нетърпение!

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt