Студентският съвет е организация, съществуваща по Закона за висшето образование и финансирана от бюджета на Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

Членовете на СС са 60: 52 студенти и 8 докторанти. Всички те се избират пряко от студентите, като всеки факултет, в зависимост от броя учащи, разполага с различен брой представители. Основната цел на съществуване на тази организация е да бъде в помощ на студентите и докторантите. Всеки може да се обърне към нас за съвет или помощ в рамките на компетенциите ни.

Членовете на Студентския съвет участват в организирането и управлението на университета като институция по няколко начина:

Чрез представители на Общото събрание на Университета, в Комисията по настаняване в общежитията на Софийски университет, Софийската комисия за разпределение и контрол по експлоатацията на студентските общежития и столове, участие в разпределението на стипендиите и помощите за студентите, чрез представители в Управителния съвет на Поделение „Социално-битово обслужване“, чрез представители в Академичния съвет на Софийски университет;

Чрез свои структури, които взимат решения за вътрешната организация, дейностите, организирани от Студентския съвет и одобрение на студентски проекти.

Структурите на Студентския съвет са няколко:

Общо събрание – то се състои от всички членове на Студентския съвет, заседава поне веднъж месечно и може да взима важни решения като промени в правилника, избиране на председател, представители по комисии. Общото събрание е най-висшият орган на управление на Студентски съвет.

Студентски изпълнителен съвет  – той се състои от само един представител от всеки факултет, които се излъчват от Общото събрание. Тяхна е задачата да одобряват или отхвърлят финансиране на студентските проекти, които са една от възможностите да получите помощ от Студентски съвет.

Председателят и заместник-председателите на Студентски съвет имат наистина отговорни задачи – макар и да нямат кой знае какви правомощия и привилегии, на тях се пада задачата да координират голяма организация като Студентския съвет, както на вътрешно ниво, така и на ниво връзки с администрацията. Тримата заместник-председатели имат и ресорни комисии: образование, социално-битови въпроси на учащите и администрация.

Секретариатът са студентски съвет се състои от главен секретар и няколко изпълнителни секретаря. Те водят протоколите на събранията, съставят доклади по различни въпроси към администрацията на Университета и съхраняват цялата документация на Студентски съвет.

Освен трите ресорни комисии на заместник-председателите, Студентски съвет има и допълнителни постоянни комисии като комисията по връзки с обществеността и комисията по международна дейности, те осигуряват работата на Студентски съвет в съответните ресори.

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt