Структура на Студентски съвет

Студентският съвет е организация, съществуваща по Закона за висшето образование и финансирана от бюджета на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Членовете на съвета са 60. От тях 52 са студенти и 8 са докторанти. Всички те се избират пряко от студентите, като всеки факултет, в зависимост от броя учащи, разполага с различен брой представители. Основната цел на съществуване на тази организация е да бъде в помощ на студентите и докторантите. Всеки може да се обърне към нас за съвет или помощ в рамките на компетенциите ни.

Членовете на Студентския съвет участват в организирането и управлението на университета като институция по няколко начина:

Чрез представители на Общото събрание на Университета, в Комисията по настаняване в общежитията на Софийски университет, Софийската комисия за разпределение и контрол по експлоатацията на студентските общежития и столове, участие в разпределението на стипендиите и помощите за студентите, чрез представители в Управителния съвет на Поделение “Социално-битово обслужване”, чрез представители в Академичния съвет на Софийски университет.

Чрез свои структури, които взимат решения за вътрешната организация, дейностите, организирани от Студентския съвет и одобрение на студентски проекти.

Структурите на Студентския съвет са няколко:

Общо събрание – то се състои от всички членове на Студентския съвет, заседава поне веднъж месечно и може да взима важни решения като промени в правилника, избиране на председател, представители по комисии. Общото събрание е най-висшият орган на управление на Студентски съвет.

Управителен съвет – той се състои от Председателя на Студентски съвет, от по един представител на всеки факултет и един представител на докторантите, които се излъчват от Общото събрание. Тяхна е задачата да одобряват или отхвърлят финансиране на студентските проекти, които са една от възможностите да получите помощ от Студентски съвет.

Председателят и заместник-председателите на Студентски съвет имат наистина отговорни задачи – макар и да нямат кой знае какви правомощия и привилегии, на тях се пада задачата да координират голяма организация като Студентския съвет както на вътрешно ниво, така и на ниво връзки с администрацията.

Секретариатът се състои от главен секретар и няколко изпълнителни секретаря. Те водят протоколите на събранията, съставят доклади по различни въпроси към администрацията на Университета и съхраняват цялата документация на Студентски съвет.

Студентски съвет има 7 постоянни комисии: Комисия по образователни дейности, Комисия по финансови и административни въпроси, Комисия по социално-битови въпроси на учащите, Комисия по връзки с обществеността, Комисия по международна дейност, Комисия по културна дейност и Комисия по спортна дейност – те осигуряват работата на Студентски съвет в съответните ресори.

Студентски съвет има и Надзорен съвет, чиято дейност е да осъществява наблюдение и контрол върху дейността на Студентския съвет, неговите органи и комисии.

Квоти по факултети

Богословски факултет - 1 106
Биологически факултет - 3 306
Геолого-географски факултет - 3 306
Исторически факултет - 2 206
Медицински факултет - 2 206
Стопански факултет - 2 206
Факултет по журналистика и масова комуникация - 3 306
Физически факултет - 1 106
Факултет по класически и нови филологии - 4 406
Факултет по математика и информатика - 6 606
Факултет по науки за образованието и изкуствата - 6 606
Факултет по педагогика - 2 206
Факултет по славянски филологии - 2 206
Философски факултет - 7 706
Факултет по химия и фармация - 2 206
Юридически факултет - 6 606
Представители на докторантите - 8 806
Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt