In Кариерно развитие

Българска народна банка, дирекция „Ковчежничество“ обявява свободни работни места за експерти в отдел „Инвестиции“

Обща характеристика на длъжността:

Управление на портфейли:

 • Следене и анализиране на финансовите пазари;
 • Разработване и прилагане на инвестиционни стратегии;
 • Сключване на сделки от името и за сметка на БНБ, свързани с управлението на валутните резерви и с други дейности на банката при операции с валути и други активи.

Изисквания:

 • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 • Специалност – финанси, икономика, математика, МИО;
 • Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
 • Познания в областта на управлението на портфейли;
 • Много добри умения за работа с MS Excel, MS Word и MS Power Point.

 

 

С предимство ще се ползват кандидатите, които владеят друг чужд език, имат познания за работа с терминалите на Bloomberg и Reuters, както и с преминати степени на CFA програмата.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи:

 • мотивационно писмо;
 • актуална автобиография;
 • съгласие за обработване на лични данни;
 •  диплома за завършено образование;
 • сертификат/диплома за владеене на английски език;
 • други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

 

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

 

Документи се подават в срок до 28.02.2022 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;

2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”;

3. Лично в сградата на Българската народна банка.

 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на коронавирус COVID-19 за предпочитане е документите да се подават по електронен път на посочения e-mail или по пощата.

Справки на тел.: 02 9145 1627 и 02 9145 1360.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително). Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

 

 

За повече информация:

alumni.uni-sofia.bg

bnb.bg

 

Свържете се с нас

В момента ни няма, но можете да ни изпратите писмо.

Not readable? Change text. captcha txt